ZAPREZENTUJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ NA FREE FORM FESTIVAL!

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „ZAPREZENTUJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ NA FREE FORM FESTIVAL!” (dalej: „Konkurs”) jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000002117 (dalej „Organizator).
 2. Konkurs trwa od dnia 4 września 2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 08 października 2009 r.
 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://free-form-festival.muzzo.pl/ oraz http://www.miastomuzyki.pl/ oraz www.freeformfestival.pl.
 4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie dj-ów/vj-ów, które wystąpią podczas festiwalu muzycznego „FREE FORM FESTIVAL”, jaki odbędzie w dniach od 16.10.2009 do 17.10.2009 w Warszawie. ( dalej „Festiwal”).

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora, organizatora Festiwalu oraz członków ich rodzin, będąca użytkownikiem serwisu muzzzo.pl, zarówno jako zespołu jak i wokalista.
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej: http://free-form-festival.muzzo.pl/

III. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. Zarejestrować konto użytkownika serwisie muzzo.pl,
  2. Wprowadzić w ramach swojego profilu użytkownika utwór/ utwory muzyczne/ materiały wizualne
  3. Zapoznać się z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej http://free-form-festival.muzzo.pl/
  4. Dokonać zgłoszenia uczestnictwa w dniach od 11 września 2009 do godziny 23:59:59 dnia 23 września 2009 w Konkursie na stronie http://free-form-festival.muzzo.pl/ poprzez wprowadzanie jako komentarza tekstu o treści :

   „Zgłaszam się do konkursu „ZAPREZENTUJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ NA FREE FORM FESTIVAL!” i oświadczam, że zapoznałem się z jego regulaminem i go akceptuję.”

 2. Uczestnik zgłaszający uczestnictwo w imieniu wieloosobowego zespołu, oświadcza jednocześnie, że posiada niezbędne zgody na uczestnictwo w Konkursie od pozostałych członków zespołu i na żądanie Organizatora zobowiązany będzie je okazać.

IV. Wybór Laureatów

 1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w okresie od 24 września do 08 października 2009 r.
 2. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch etapach selekcji:
  1. I etap – podczas, którego jury konkursowe w składzie: Monika Klonowska (Good Music Productions), Katarzyna Tarka (Good Music Productions), Jarosław Szubrycht (Interia.pl), Filip Lenart (MiastoMuzyki.pl) spośród wszystkich zgłoszonych uczestników wskaże 10 (słownie: dziesięciu) kandydatów,
  2. II etap – podczas, którego internauci w drodze głosowania SMS spośród wyłonionych w I etapie kandydatów wskażą 2 (słownie: dwóch) finalistów, którzy zostaną laureatami Konkursu.
 3. Jury konkursowe kierować się będzie w szczególności poziomem artystycznym (zarówno wokalnym jak i muzycznym) zgłoszonych utworów.
 4. Uczestnicy Konkursu nie mogą uczestniczyć w głosowaniu SMS, oddając głosy na samych siebie.
 5. Ogłoszenie laureatów nastąpi na stronie http://free-form-festival.muzzo.pl/ oraz www.freeformfestival.pl w dniu 09 października 2009.

V. Nagrody

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Nagrodą w Konkursie jest możliwość zaprezentowanie własnej twórczości podczas Festiwalu. Dodatkowo Organizator zapewni laureatom wsparcie redakcyjne na stronach internetowych portalu www.interia.pl oraz wortalu www.miastomuzyki.pl.
 3. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas logowania do serwisu muzzo.pl.
 4. W mailu informującym o wygranej Uczestnik zostanie poinformowany o miejscu i czasie stawienia się celem realizacji prawa do nagrody oraz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, (w przypadku zespołów wieloosobowych imion i nazwisk wszystkich członków zespołu). Kwestie dotyczące technicznej organizacji występu podczas Festiwalu zostaną ustalone z laureatami po ich wyłonieniu.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyłonionym laureatem, nieotrzymania od laureata danych, o których mowa powyżej, lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2,, rozdz. IV pkt. 4 jury konkursowe dokona wyboru dodatkowego laureata, któremu zostanie przyznana nagroda.
 6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę.
 7. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.
 8. W wypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, na żądanie Organizatora Festiwalu zobowiązana będzie okazać odpowiednia zgodę rodziców lub opiekunów,
 9. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie techniczno-organizacyjne związane z występem laureatów.
 11. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania laureatów na czas trwania Festiwalu. Wszystkie wydatki w tym zakresie laureaci ponoszą na własny koszt.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
 2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jedynie w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu umożliwienia laureatom realizacji prawa do nagrody w Konkursie.
 3. Po zakończeniu Festiwalu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji,

VII. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  1. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
  2. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych Organizatora Konkursu, w tym do celów komercyjnych i politycznych
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.


Wróć na profil Free Form Festival